Poradenské služby na naší škole jsou zajišťovány výchovnou poradkyní a školní metodičkou prevence. Poskytují poradenské služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

 

Výchovné poradenství:

Mgr. Ludmila Faltýnková

Konzultační hodiny:

Na základě tel. dohody          

tel. 461322033, 606031713

 

Školní metodik prevence:

Mgr. Ivana Korcová

Konzultační hodiny:

Na základě tel. dohody          

tel. 461322033, 606031713

 

Hlavní úkoly školního poradenského pracoviště:

 • Pozitivně ovlivňovat sociální klima školy
 • Zajišťovat poradenskou činnost pro zákonné zástupce žáků
 • Poskytovat základní služby kariérového poradenství
 • Průběžně monitorovat zájem žáků o budoucí studium a profese
 • Koordinovat aktivity související s dalším vzdělávání žáků na středních školách a středních odborných učilištích
 • Zajišťovat průběžnou péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Poskytovat metodickou pomoc při integraci a inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Zajišťovat metodickou podporu učitelů při zajišťování podpůrných opatření 1. stupně
 • Zajistit a prohlubovat spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vytvářet předpoklady pro odstranění či snížení školní neúspěšnosti u žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Poskytovat pomoc při zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • Vytvářet a realizovat program prevence sociálně patologických jevů
 • Monitorovat sociálně patologické jevy a jejich rizika
 • Zajistit včasnou intervenci v případě řešení výchovných problémů žáků
 • Poskytovat přímou pomoc žákům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů a jejich zákonným zástupcům
 • Řešit problémy spojené s neomluvenou či vysokou omluvenou absencí
 • Realizovat a koordinovat aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, agresivity, závislostí a dalších sociálně patologických jevů
 • Spolupracovat při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • Koordinovat spolupráci školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD a dalšími odborník