Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka (vedoucí učitelka) po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

Výše stravného je stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, v současné době je účtováno celodenní stravné 44,- Kč, pro děti starší 7 let 46,- Kč.

Úhrada stravného se provádí bezhotovostní inkasní platbou, vždy mezi 10. – 20. dnem na probíhající měsíc.

Odhlásit stravné může zákonný zástupce osobně nebo telefonicky den předem nebo příslušný den do 6.45 hod. na telefonním čísle 461 326 407.

V době nepřítomnosti dítěte v MŠ nemá dítě na stravování nárok. Pouze první den neplánované nepřítomnosti strávníka se považuje za pobyt dítěte v MŠ a je možno vydat oběd rodičům do vlastních nádob v době od 11.15 hod do 11.45 hod. (Poté se s nevyzvednutou stravou nakládá jako se zbytky)

Oficiální podobu najdete ve složce "DOKUMENTY MATEŘSKÉ ŠKOLY".