Základní škola a mateřská škola Chornice, okres Svitavy

Charakteristika školní družiny

Výchovně vzdělávací činnost ŠD je realizována podle školního vzdělávacího programu „Hrou k poznání“ se zaměřením na ekologickou výchovu a výchovu k aktivnímu způsobu života. ŠD realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti se prolínají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, relaxační a zájmové činnosti. ŠD rovněž umožňuje žákům, po dohodě s rodiči, přípravu na vyučování. Činnosti se řídí specifickými pravidly pedagogiky volného času.

1. Charakteristika budovy, okolí školy, školní jídelny

ŠD je součástí ZŠ a MŠ Chornice, nachází se v samostatné místnosti budovy prvního stupně. Budova školy je umístěna ve středu obce u frekventované silnice. I přes její umístění máme blízko do přírody. ŠD může pro své činnosti využívat velké sportovní hřiště za budovou školy a také relaxační areál v prostorách před budovou KD v Chornicích. Obojí je v bezprostřední blízkosti školy. Poměrně velkou nevýhodou je značná vzdálenost prostor ŠD od školní jídelny, která je umístěna v jiné budově školy, vzdálené cca 1km od budovy prvního stupně. Družina musí přecházet do jídelny za každého počasí. Ve školní jídelně je zajišťováno každodenní stravování i pitný režim žáků.

2. Umístění a vybavení ŠD

ŠD je umístěna v samostatné prostorné místnosti. V ní je 1. oddělení školní družiny. 2. oddělení je umístěno odpoledne v učebně prvního stupně. Součástí prostor náležejících k ŠD je sociální zařízení a dostatečně velká šatna.

 

Podmínky výchovně vzdělávací činnosti

1. Věcné podmínky

 • ŠD má dostatečně velké prostory, které jsou vybaveny novým moderním nábytkem, pracovními stolky a židlemi různých velikostí, novými koberci, hygienickým koutem. Prostory ŠD jsou vymalovány veselými barvami a jsou vkusně doplněny výtvarnými pracemi žáků.
 • Hygienická zařízení splňují hygienické požadavky a odpovídají počtu žáků.
 • V ŠD jsou zřízeny koutky – čtenářský, sportovní, hrací a tvořivý, odpočinkový.
 • Prostory ŠD jsou dobře vybaveny hrami, hračkami, polytechnickými stavebnicemi, materiálem pro výtvarné a pracovní činnosti. Dbáme na bezpečnost všech hracích prvků, vše je denně průběžně kontrolováno.
 • Součástí ŠD je školní knihovna, která je žáky hojně využívána. Je vybavena čtenářským stolkem a sedacími polštářky. Knihy jsou v knihovně průběžně doplňovány.
 • ŠD je dobře vybavena náčiním a pomůckami pro sportovní a pohybové aktivity. Vše sportovní vybavení je průběžně doplňováno, obměňováno a kontrolováno.
 • K vybavení ŠD patří i velkoplošná televize, cd přehrávač, je možno navštěvovat prostory počítačové učebny na prvním stupni. 
 • Vstupní dveře do budovy prvního stupně jsou po dobu pobytu žáků v budově uzamčeny a elektronicky zabezpečeny. 
 • V prostorách při ŠD je umístěna lékárnička.

2. Psychosociální podmínky v ŠD

 • Vytváříme takové prostředí, aby se žáci i dospělí cítili spokojeně, jistě, vytváříme bezpečné zázemí pro žáky.
 • Každý má stejná práva, povinnosti, možnosti, nikdo není znevýhodněn.
 • Nabídka aktivit je dobrovolná, žáci mají možnost výběru tak, aby každý mohl uplatnit své specifické vlohy, schopnosti či dovednosti.
 • Žáci nejsou přetěžováni, mají možnost během dne relaxovat, odpočívat. Jsou vedeni k ohleduplnosti, citlivosti, zdvořilosti a toleranci k ostatním.
 • Režim dne a týdenní střídání zaměstnání je stanoveno s ohledem na individuální potřeby žáků, reagují na jejich možnosti, potřeby a zájmy, umožňují jim pracovat svým tempem.
 • Podporujeme důvěru žáků v sebe sama, převažuje pozitivní hodnocení, pochvala.

3. Provoz ŠD, počet oddělení

 • ŠD má 1 oddělení. Pokud je počet žáků vyšší, je zřízeno druhé oddělení ŠD
 • Provoz ŠD je stanoven Vnitřním řádem školní družiny
 • Ranní ŠD je v provozu každý den od 6:15 – 7:30 hodin.
 • Přihlašování žáků do ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů, formou Zápisních lístků.
 • Součástí přihlášky k pravidelné výchovně vzdělávací činnosti je písemné sdělení rodičů, případě zákonných zástupců, o průběhu a rozsahu docházky, o způsobu odchodu žáka ze ŠD.
 • Odhlašování je prováděno rovněž písemnou formou.
 • Na základě rozhodnutí ředitele ZŠ byl stanoven měsíční poplatek na každého žáka. Poplatek je hrazen hotově u paní vychovatelky.
 • Telefonní kontakt na rodiče v případě nemoci či úrazu jsou uvedeny v dokumentaci ŠD a Přehledu výchovně vzdělávací činnosti

4. Denní skladba zaměstnání

 • Ranní činnosti (klidové aktivity, hry dle výběru žáků).
 • Odpočinková činnost - po ukončení vyučování (klidové aktivity, spontánní činnosti, relaxace, regenerace sil).
 • Přechod do školní jídelny, oběd (hygiena, dodržování pravidel silničního provozu, bezpečnost žáků).
 • Zájmové činnosti (seberealizace žáků dle jejich zájmu, skupinová či kolektivní práce, která žákům přináší radost a uspokojení, střídají se pravidelně sportovní, přírodovědné, esteticko-výchovné a pracovní činnosti).
 • Rekreační činnosti (regenerace sil, sportovní a pohybové aktivity, cvičení s hudbou, využití hřiště a tělocvičny).
 • Příprava na vyučování (žáci si se souhlasem rodičů samostatně i za pomoci vychovatelky vypracovávají domácí úkoly, hrají didaktické hry, soutěží).

5. Personální zajištění

 • Vzhledem k počtu umístěných žáků se na zájmovém vzdělávání podílí 2 kvalifikované vychovatelky, které mají dlouholetou praxi v oboru. Provoz ranní ŠD zajišťuje kvalifikovaná vychovatelka 2. oddělení. Obě vychovatelky pracují na zkrácený úvazek.
 • V oddělení pracuje rovněž pedagogická asistentka.
 • Vychovatelky i asistentka spolu úzce spolupracují, vyměňují si zkušenosti. Rovněž spolupracují s učitelkami prvního stupně a učitelkami MŠ.
 • Vychovatelky se sebevzdělávají, průběžně doplňují své znalosti a dovednosti v různých oborech a činnostech souvisejících s jejich prací.
 • Vychovatelky zachovávají mlčenlivost a diskrétnost při jednání s veřejností, s rodiči.

6. Spolupráce s rodiči, MŠ a ostatními subjekty

 • Úzce spolupracujeme s rodiči, posilujeme vzájemnou důvěru, snažíme se o vstřícnost, otevřenost, respekt a vzájemné pochopení.
 • Dáváme možnost rodičům zapojit se do aktivit MŠ.
 • Informujeme rodiče prostřednictvím vývěsky, žákovských knížek a třídních schůzek o úspěších i problémech žáků.
 • Chráníme soukromí žáků, rodiny, jednáme taktně a diskrétně, zachováváme mlčenlivost.
 • Spolupracujeme s učitelkami prvního stupně a učitelkami MŠ (pořádáme společné akce a vystoupení, tvořivé dílny, Masopust, společné pohybové aktivity, setkávání s předškoláky, zápis do první třídy…).
 • Spolupracujeme s keramickou dílnou, žáci navštěvují různé kroužky – keramický, sportovní aktivity, čtenářský klub.

7. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Při výchovně vzdělávací práci bereme zřetel na rozdílné individuální schopnosti, možnosti a potřeby žáků.
 • Spolupracujeme s rodiči, třídními učitelkami, pedagogicko-psychologickými poradnami, aktivně s nimi komunikujeme.
 • Podle stupně přiznaného podpůrného opatření je zajištěna přítomnost asistenta pedagoga.
 • U nadaných žáků vytváříme podmínky, které jim umožňují rozvíjet jejich potenciál, talent, nadání.

 

Charakteristika vzdělávacího programu

1. Vzdělávací cíle

 • Rozvoj osobnosti člověka.
 • Pochopení a uplatňování zásad demokracie - Úmluva o právech dítěte - člověk má svá práva ale i povinnosti.
 • Utváření vědomí národní a státní příslušnosti, respekt k jiným etnickým, kulturním či náboženským skupinám.
 • Pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů.
 • Získávání poznatků a znalostí o životním prostředí, jejich praktické využití v životě, ekologické myšlení.
 • Ochrana zdraví, dodržování bezpečnosti.

2. Vzdělávací a výchovné oblasti

 • Člověk a jeho svět – poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, družiny, návštěvy důležitých institucí pro chod obce, poznávání širšího okolí, orientace v prostoru a čase.
 • Člověk a společnost – osvojení zásad správného společenského chování, tolerance, vzájemné úcty, verbální i neverbální komunikace, pravidla správného stolování, prevence šikany, zařazení prvků mediální výchovy.
 • Lidé a čas – budování a dodržování správného režimu, vytváření správných návyků, naučit se účelně a dobře trávit svůj volný čas.
 • Člověk a příroda – vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn přírody během celého roku, poznávání živočichů a rostlin, využívání encyklopedií, ekologická výchova, ochrana přírody, péče o pokojové rostliny.
 • Člověk a zdraví – poznat sám sebe, svoje tělo, péče o zdraví své i ostatních, osobní hygiena, prevence nemocí a úrazů, bezpečnost při všech činnostech, zásady první pomoci, volání na tísňové linky.
 • Umění a kultura – zafixovat kulturu správného chování a vystupování na veřejnosti, osvojit si estetické vnímání světa kolem nás, umět se vyjádřit verbálně i neverbálně, využívání netradičních výtvarných technik, přiblížení tvorby pro žáky, film, literatura, divadlo.

3. Klíčové kompetence

Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností a postojů, které žáci získávají v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Prolínají se všemi zájmovými činnostmi školní družiny.

Kompetence k učení:

 • učí se s chutí, dokončí práci, klade si otázky a hledá na ně odpovědi, dává si vědomosti do souvislostí a uplatňuje je v praktických situacích a dalším učení.

Kompetence k řešení problému:

 • všímá si dění kolem sebe, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, matematické, empirické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli, dokončuje započatou práci.

Kompetence komunikativní:

 • ovládá řeč, vyjadřuje své myšlenky, formuluje správně své otázky a odpovědi, komunikuje bez ostychu, kultivovaně se svými vrstevníky i s dospělými osobami.

Kompetence sociální a interpersonální:

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje se citlivě a ohleduplně, nepodporuje a odsuzuje šikanu, agresivitu a nespravedlnost, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi, dokáže se prosadit i podřídit, schopnost přijmout kompromis.

Kompetence činnostní a občanská:

 • učí se plánovat, řídit a organizovat, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdraví, dbá o své zdraví, neohrožuje zdraví ostatních.

Kompetence k trávení volného času:

 • orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové aktivity dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku trávení volného času.

 

Evaluační systém

 • Nezbytnou a potřebnou součástí práce v ŠD je evaluace, která dává zpětnou vazbu, vypovídá o kvalitě práce vychovatelek.
 • Evaluační plán probíhá ve dvou rovinách – vnitřní (vychovatelky hodnotí svoji práci samostatně i navzájem), vnější (práci vychovatelek hodnotí vedení školy, ČSI).
 • Zpětnou vazbou jsou ohlasy rodičů, spokojenost žáků.

 

Plán zájmového vzdělávání a činností

1. BLOK PODZIM září, říjen, listopad

ZÁŘÍ: ŠKOLA A MY

- seznámení se školou, družinou, školní jídelnou, seznamovací hry, pomoc starších žáků mladším, kultura stolování, správné hygienické návyky, znalost bezpečné cesty do školy a zpět, vlastní výzdoba družiny, péče o pěkné prostředí.

Náměty činností: stolní a společenské hry, seznamovací hry, družinová výstava ovoce- zdravé stravovací návyky, „Bramborová štafeta“- sportovní a pohybové hry na hřišti, pozorování změn v přírodě, sběr přírodního materiálu pro pozdější využití, práce s knihou a dětskými časopisy, využití školní knihovny- půjčování knížek, opakování známých písniček, hra na orff. nástroje, pohybové hry s hudbou, hra „na tělo“.

„Patříme k sobě“- tematické výtvarné práce- otisky rukou, kresba křídovými a voskovými pastely, práce s modelovací hmotou a přírodním materiálem, didaktické hry, soutěže a kvízy s náměty podzimu, relaxační cvičení, cvičení s hudbou, základy jógy.

ŘÍJEN: PUTOVÁNÍ S DRAKEM PAPÍRÁKEM

- seznámení s drakem Papírákem, poznávání barev a vůní podzimu, sběr přírodního materiálu (listy, větvičky, kaštany, kameny…), práce se suchými květinami- dekorace, aranžování, výzdoba družiny a prostor školní chodby, návštěva MŠ s menšími žáky- společné hry, výroba drobných dárečků.

Náměty činností: námětové a motivační hry, práce s polytechnickými stavebnicemi, hry, kvízy a hádanky, pohybové hry a soutěže na hřišti a v tělocvičně, „Letecký den s drakem Papírákem“- štafetové a závodivé hry, společenské hry a soutěže, poznávání přírody, pozorování změn počasí, práce na polích a zahradách, základy ekologického myšlení- ochrana přírody, nácvik nových písniček, pohybové hry s hudbou, výroba draků- práce s temperovými a vodovými barvami, lepenkou a barevným papírem, výroba dekorací do oken školy-výtvarná soutěž, práce s moduritem a keramickou hlínou- Ježek, využití přírodního materiálu-výroba zvířátek, náhrdelníků, práce s vlnou a provázkem, příprava na vyučování- didaktické hry a soutěže s podzimní tematikou.

LISTOPAD: Z POHÁDKY DO POHÁDKY

- práce s knihou, využití DVD- klasické pohádky, poslech a dramatizace pohádek, výroba kulis a různých druhů loutek, pozorování změn v přírodě, chování v přírodě, příprava na Vánoce.

Náměty činností: stolní a společenské hry, soutěže (piškvorky, námořní bitva), práce s polytechnickými stavebnicemi- montážní a demontážní práce, pohybové a míčové hry, gymnastika, posilovací cvičení, štafetové hry, pozorování přírody- vycházky- ukládání přírody k zimnímu spánku, výroba krmítka pro ptáky, práce s encyklopediemi, zpěv písniček, poslech, hry a písničky s pohybovým doprovodem, výroba pohádkového hradu- práce s kartonem a papírovými krabicemi- skupinová práce, výroba různých druhů loutek-marionety z plsti, maňásci z papírových sáčků, makovicové loutky- dramatizace pohádek, kresba voskovými pastely, práce s barvou- zapouštění do klovatiny- barvy podzimu, příprava na vyučování, didaktické hry, kvízy a soutěže- „Velká pohádková hra“.

 

2. BLOK ZIMA prosinec, leden, únor

PROSINEC: KRÁSA VÁNOC

- poučení žáků o bezpečnosti při zimním počasí, pozorování přírody, péče o květiny, sledování přírodovědných pořadů, práce s encyklopediemi a počítačem, seznámení žáků s vánočními zvyky a obyčeji, vánoční besídka, zdobení vánočního stromku, výzdoba školy, vánoční nálada- chování k sobě navzájem.

Náměty činností: stolní a společenské hry, námětové a motivační hry, práce s knihou, „Jak se slavily Vánoce dříve“, relaxační cvičení, jóga, cvičení s hudbou, míčové a pohybové hry v tělocvičně, za příznivých sněhových podmínek koulování, sáňkování a hry na sněhu, pozorování změn v přírodě- využití krmítka pro ptáky, práce s encyklopediemi, zpěv vánočních písní a koled, příprava vánoční besídky, „Vánoční dílna“- výroba vánočních přání, ozdob, dekorací, pečení vánočního cukroví, zdobení vánočního stromečku, výroba drobných dárků pro nejbližší, práce s bramborovými tiskátky, tisk z papírové matrice- přání k novému roku, aranžování- vánoční dekorace z přírodního materiálu, výroba svíček, didaktické hry a soutěže, příprava na vyučování.

LEDEN: NAŠE ZDRAVÍ

- opakování pravidel bezpečnosti na silnicích, prevence nemocí-ochrana zdraví, základní poznatky z poskytování první pomoci- spolupráce s ČČK v Chornicích, námětové hry- U lékaře, otužování, příprava na školní karneval a Masopust, výroba dárků k zápisu do školy, za příznivého počasí sáňkování, koulování, hry na sněhu, výtvarná zimní soutěž- sochy ze sněhu- „Králové sněhu“.

Náměty činností: hry podle výběru a zájmu žáků, práce s knihou a dětským tiskem- využití knihovny, rekreační a odpočinkové hry, hry na sněhu, stavby ze sněhu, míčové a pohybové hry v tělocvičně, pozorování přírody- přikrmování ptactva, péče o květiny, beseda ČČK- základy první pomoci s názorným předvedením krizových situacích, prevence nemocí, chování u lékaře, výroba masek na karneval- práce s vlnou, kartonem, papírem, plstí, výtvarné sochařské soutěže ze sněhu, zimní sportování- tematické kresby, papírové koláže, opakování lidových písniček, vyprávění z dějin hudby, poslech skladeb, pohybové hry s hudebním doprovodem, příprava na vyučování, didaktické hry, písemná příprava,

ÚNOR: MASOPUST

- příprava masek a výzdoby na „Masopustní rej“- využití netradičních výtvarných technik a pracovních postupů, výuka tkaní na stavu, seznámení s vázáním uzlů, technika Macramé, tvorba z různých materiálů, pozorování přírody- vycházky, využití počítačů- vzdělávací programy- příprava na vyučování, pohybové aktivity venku i v tělocvičně, správné chování na veřejnosti, kultura stolování.

Náměty činností: stolní a společenské hry, přebor družiny- Dáma, Člověče, nezlob se, cvičení s hudbou, relaxace, jóga, filmy a pohádky pro děti- DVD a video, četba s knih a dětských časopisů, pohybové aktivity venku, hry v tělocvičně- obratnost, síla, vytrvalost, štafetové a závodivé hry, pozorování změn v přírodě, vycházky do větrolamu, pozorování lesní zvěře, soutěž „Gentlemani nevymřeli“ aneb jak se správně chovat, práce s kartonem a barevnými fóliemi- výroba karnevalových masek a dekorací k výzdobě školy, karneval ve škole-spolupráce s MŠ, tematické kresby- křídové pastely, práce s encyklopediemi (knihy, PC programy), tkaní na tkalcovském stavu- výrobky z vlny, vázání uzlů- výstava prací v prostorách školní družiny a školní budovy, psaní domácích úkolů, didaktické hry.

 

3. BLOK JARO březen, duben, květen

BŘEZEN: VELIKONOCE

- probouzení jara v přírodě, pozorování změn v přírodě, rozhovory o počasí, vycházky do okolí, Velikonoční dílna- výrobky spojené s velikonočními svátky, výstavka prací, tradice velikonočních svátků, písničky o jaru, sportování na hřišti-kuličky.

Náměty činností: stolní a společenské hry, montážní a demontážní práce- polytechnické stavebnice, hry podle výběru a zájmu žáků, relaxace, cvičení s hudbou, práce s knihou a dětským tiskem- vyhledávání informací o Velikonocích (knihy, encyklopedie, časopisy, internet…), pohybové hry na hřišti a v tělocvičně, míčové hry, Velikonoční dílna- zdobení kraslic- netradiční techniky, výroba závěsných dekorací, výzdoba oken školy, práce s přírodním materiálem, práce s modelovací hmotou- čapí hnízdo, výtvarné činnosti- jarní tematika, kresby tušemi, křídou, zpěv lidových písní o přírodě, o jaru, o lásce, hra na orff. nástroje, poslech, psaní domácích úkolů, didaktické hry a soutěže.

DUBEN: KRÁSY JARA

- pozorování projevů jara kolem nás, změny počasí, úklidové práce kolem budovy školy, správné oblékání- jak se mění šatník s ročním obdobím, bezpečnost sil provozu- „Dobrý chodec, dobrý cyklista“, výroba čarodějnic, jarní přírodovědné vycházky do okolí.

Náměty činností: námětové a motivační hry, práce s knihou- využití knihovny, společná četba „Povídá se, povídá“, využití hřiště ke sportovním aktivitám- atletický trojboj, míčové a pohybové hry, základy košíkové, pálkované, poznávání jarních rostlin, pozorování změn v přírodě, vycházky do okolí- sběr léčivých bylin, úklidové aktivity- úklid her a hraček v družině, úklid okolí školy, BESIP- pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty, bezpečnost žáků za různých situací, tematické výtvarné činnosti, rytí do voskového podkladu, kresba na textil, vosková batika, tisk barevným provázkem, příprava na vyučování, didaktické hry a soutěže.

KVĚTEN: POZNÁVEJ PŘÍRODU

- pozorování jarní přírody, počasí, práce na polích a zahradách- pěstování semínek květin a zeleniny, jarní úklidové práce, pohybové a sportovní aktivity v přírodě, oslava Dne matek- výroba dárečků pro maminky.
Náměty činností: stolní a společenské hry, pohybové hry v tělocvičně a na hřišti, hry podle výběru a zájmu žáků, pozorování změn přírody, změn počasí, poznávání rostlin, sběr léčivých rostlin, výroba herbáře, Den matek- výroba přáníček a dárků pro maminky- práce s moduritem, prostřihovánky na okna, vystřihovánky z papíru, obrázky z víček- velké nástěnné obrazy, sypané pískové obrázky, fantazijní kresby- rozfoukávání skvrn, sportovní aktivity- překážkové běhy v přírodě, míčové a pohybové hry na hřišti, příprava na vyučování, didaktické hry a soutěže.

 

4. BLOK LÉTO červen

ČERVEN: HURÁ NA PRÁZDNINY

- relaxace, aktivní odpočinek, pohybové aktivity, ekologie- ochrana přírody, celodružinová soutěž „Poznej a chraň“, třídění odpadu- srovnání-doma, ve škole, v obci, příprava na prázdniny- bezpečnost a ochrana zdraví, první pomoc, ochrana proti klíšťatům, zdravé opalování, prázdninový úklid her a hraček.

Náměty činností: hry podle výběru a zájmu žáků, práce s polytechnickými stavebnicemi, relaxace, aktivní odpočinek, četba z knih a dětských časopisů, práce s počítačem, pohybové hry s hudebním doprovodem, opakování známých písní, poslech, míčové a pohybové hry na hřišti, turnaj ve vybíjené, štafetové a závodivé hry, výroba prostorového akvária s kartonu-mořská flóra a fauna- využití přírodního materiálu, práce s papírem, srovnání života v moři a u rybníka, tematické výtvarné činnosti- prázdniny, dovolená, ochrana životního prostředí, prázdninový úklid ve školní družině, soutěžní odpoledne- oslava MDD, rozloučení se školou.

 

ZÁVĚR:

Snažíme se společně s žáky vytvářet hranice správného chování. Snažíme se dát žákům prostor pro jejich názor a řešení ve věcech, které se jich týkají. Dáváme možnost výběru, nehodnotíme osobnost žáka, ale jeho výkon. Nezbytnou podmínkou úspěšné výchovy je nejen láska, ale také respekt k osobnosti žáků, spolupráce s rodiči žáků. Přejeme si, aby z žáků vyrostli šťastní, tvořiví a úspěšní lidé, kteří budou schopni zvládat všechny životní situace. Pro rozvoj kompetencí je zapotřebí pravidelný styk s vrstevníky a dalšími lidmi. Pro život je třeba se naučit komunikovat a spolupracovat s nejrůznějšími lidmi- nejen s těmi blízkými a přáteli, ale i s lidmi, kteří se od nás odlišují co do schopností, temperamentu, zvyků či zájmů. Ideálním prostředím, kde se žáci tohle všechno mohou naučit je přirozená vrstevnická skupina ve školním kolektivu.

PaedDr. Zdenka Vašíčková
Ředitelka školy

 

Oficiální podobu najdete ve složce "DOKUMENTY DRUŽINY".