Předškolní vzdělávání je v naší mateřské škole realizováno podle vlastního ŠVP

„Sluníčka a kytičky poznávají svět“,

který je v platnosti od 1. 9. 2015 a byl aktualizován k 1. 9. 2019, následně pak k 1. 9. 2021.

Vzdělávací program vychází z požadavků RVP PV, je zpracován na základě poznatků z minulého období, vychází z podmínek a možností školy.

Název programu vystihuje záměr naší výchovně vzdělávací práce, a sice seznámit děti ze sluníčkové a kytičkové třídy se vším, co je pro život důležité. K naplnění této myšlenky je třeba připravit pestrý a zajímavý program s širokou nabídkou her a zábavných činností, kterých se děti s radostí účastní a dostaví se i očekávané výsledky.

Využili jsme výhod venkovské MŠ a jejího umístění v klidné části obce skýtající možnost blízkého kontaktu s přírodou a zaměřili se na:

poznávání okolní přírody ve spojení s ekologickou výchovou.

Dětem s nesprávnou výslovností poskytujeme v rámci skupinových i individuálních činností primární logopedickou prevenci zajištěný učitelkou MŠ.

Nad rámec ŠVP PV nabízíme starším dětem zájmové kroužky, které jsou rodiči plně hrazeny, a to kroužek keramický a kroužek angličtiny.

ŠVP je dokument, který se stále vyvíjí v souvislosti se získáváním nových zkušeností a poznatků z autoevaluace, průběžným sebevzděláváním pedagogů a s postupnými změnami podmínek, které jej ovlivňují.

a) Rámcové cíle předškolního vzdělávání:

  • Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení a poznávání - všeho co budou v životě potřebovat, aktivně čelit problémům, které život přináší.
  • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost-umět se přizpůsobit, být odpovědni, ochotni nejen přijímat ale i dávat, být citově bohaté se smyslem pomáhat druhý
  • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí - sebevědomé, sebejisté, s vlastním úsudkem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě myslet a jednat. 

b) Filosofií naší školy je:

  • aby děti byly při pobytu v MŠ šťastné a spokojené, potom jsou spokojeni i rodiče a my máme radost z naší práce

c) Cílem naší školy je:

  • vytvořit útulné, pohodové a přátelské prostředí, kde se děti budou cítit dobře a spokojeně
  • rozvíjet kamarádské vztahy
  • seznámit děti se vším, co je pro život důležité, s individuálním přístupem a ve spolupráci s rodinou povedeme děti k jejich rozvoji ve všech oblastech s důrazem na upevňování zdravého životního stylu, na zprostředkování porozumění k přírodě, posílení ohleduplnosti k ní, k životnímu prostředí, k sobě samému i k druhým

 

Záměry vzdělávání v jednotlivých oblastech

1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

– stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům.

2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

– podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí, sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení.

3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)

– podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti i dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

4. Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní)

– uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody.

5. Dítě a svět (oblast environmentální)

– založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí.

 

Oficiální podobu najdete ve složce "DOKUMENTY MATEŘSKÉ ŠKOLY".