Základní škola
Mateřská škola

Výchovný poradce
Výchovná poradkyně: Mgr. Ludmila Faltýnková

Telefon: 461322033

E-mail: faltynkovachornice@centrum.cz

Konzultační hodiny: středa 9.20 - 9.40 (po domluvě konzultace možná i jiný den)

Obsah činnosti výchovné poradkyně:
 • poskytuje informace o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a zákonným zástupcům;
 • pomáhá pedagogickým pracovníkům při vyhledávání a sledování žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost, připravuje návrhy na další péči o tyto žáky;
 • koordinuje péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami (spolupracuje na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu, konzultace s rodiči a pracovníky poradenských zařízení);
 • vede databázi integrovaných žáků, eviduje pedagogicko-psychologická vyšetření, soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení;
 • organizuje individuální porady se zákonnými zástupci a žáky při řešení výchovných a výukových problémů žáků;
 • pomáhá při řešení konfliktů a situací ve škole;
 • ve spolupráci s pedagogickými pracovníky sleduje žáky nadané a talentované;
 • nabízí poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, poskytuje poradenskou činnost pro rodiče i žáky;
 • eviduje nabídku studia na středních školách;
 • spolupracuje s Úřadem práce v Moravské Třebové;
 • zpracovává přehled úspěšnosti žáků v přijímacím řízení.
Spolupráce:
 • s pedagogicko-psychologickou poradnou;
 • se speciálními pedagogy ze speciálně pedagogických center;
 • s Policií ČR;
 • s metodikem prevence;
 • s oddělením sociální prevence;
 • s oddělením sociálně právní ochrany dětí;
 • s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání při Úřadu práce v Moravské Třebové.
Informace k výběru střední školy získáte:
 • Atlas škol
 • propagační letáky a brožury
 • návštěvou SŠ - Dny otevřených dveří
 • návštěva  „Burza středních škol" Svitavy
 • výchovná poradkyně
 • webové stánky středních škol a učilišť
Přijímací řízení:

V 1. kole přijímacího řízení na střední školy může žák prostřednictvím zákonného zástupce podat 2 přihlášky (na dvě různé školy nebo dva různé obory).
 • zákonný zástupce vyplní a podepíše přihlášku;
 • pokud to střední škola požaduje, je nutné přihlášku potvrdit také lékařem;
 • správnost údajů potvrdí základní škola.
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb. (kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách) ve znění pozdějších předpisů.

V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky a to do 15. března (resp. do 30. listopadu – talentová zkouška).

Nové formuláře přihlášek se použijí pro všechny obory středního vzdělání bez ohledu na to, zda se v rámci přijímacího řízení do těchto oborů konají nebo nekonají centrálně zadávané jednotné přijímací zkoušky.

Pokud se uchazeč hlásí na dvě střední školy (popř. dva různé obory vzdělání na téže škole), na přihlášce uvede obě školy (popř. obory) v pořadí podle své preference. Toto pořadí však není z hlediska odevzdání zápisového lístku závazné.

Vyplněné přihlášky odevzdá uchazeč na obě střední školy, na které se hlásí; na obou přihláškách uchazeč dodrží stejné pořadí středních škol (oborů vzdělání).

Jednotné testy koná uchazeč ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě.

V dalších kolech přijímacího řízení vyplní uchazeč na přihlášce pouze jednu střední školu. Počet přihlášek není v dalších kolech omezen.

Řádný termín testů:                             12. dubna, 15. dubna

Náhradní termín:                                 13. května, 14. května

Informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány na Školském portálu Pardubického kraje (www.klickevzdelani.cz), na stránkách Pardubického kraje, MŠMT (www.msmt.cz) a Cermatu (www.cermat.cz)

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. dubna a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí.

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

Svátek má
Náhodné foto


Exkurze Brno 8. a 9. tř 2016 - 2017