Záladní­ škola
Mateřská škola

Výchovný poradce
Výchovná poradkyně: Mgr. Ludmila Faltýnková

Telefon: 461322033

E-mail: faltynkovachornice@centrum.cz

Konzultační hodiny: středa 9.20 - 9.40 (po domluvě konzultace možná i jiný den)

Obsah činnosti výchovné poradkyně:
 • poskytuje informace o specializovaných Å¡kolských a dalších poradenských zařízeních, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a zákonným zástupcům;
 • pomáhá pedagogickým pracovníkům pÅ™i vyhledávání a sledování žáků, jejichž vzdÄ›lávání vyžaduje zvláštní pozornost, pÅ™ipravuje návrhy na další péči o tyto žáky;
 • koordinuje péči o dÄ›ti se speciálními vzdÄ›lávacími potÅ™ebami (spolupracuje na vytvoÅ™ení individuálního vzdÄ›lávacího plánu, konzultace s rodiči a pracovníky poradenských zařízení);
 • vede databázi integrovaných žáků, eviduje pedagogicko-psychologická vyÅ¡etÅ™ení, soustÅ™eďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení;
 • organizuje individuální porady se zákonnými zástupci a žáky pÅ™i Å™eÅ¡ení výchovných a výukových problémů žáků;
 • pomáhá pÅ™i Å™eÅ¡ení konfliktů a situací ve Å¡kole;
 • ve spolupráci s pedagogickými pracovníky sleduje žáky nadané a talentované;
 • nabízí poradenskou pomoc pÅ™i rozhodování o další vzdÄ›lávací a profesní dráze žáků, poskytuje poradenskou činnost pro rodiče i žáky;
 • eviduje nabídku studia na stÅ™edních Å¡kolách;
 • spolupracuje s Úřadem práce v Moravské TÅ™ebové;
 • zpracovává pÅ™ehled úspěšnosti žáků v pÅ™ijímacím řízení.
Spolupráce:
 • s pedagogicko-psychologickou poradnou;
 • se speciálními pedagogy ze speciálnÄ› pedagogických center;
 • s Policií ÄŒR;
 • s metodikem prevence;
 • s oddÄ›lením sociální prevence;
 • s oddÄ›lením sociálnÄ› právní ochrany dÄ›tí;
 • s Informačním a poradenským stÅ™ediskem pro volbu povolání pÅ™i Úřadu práce v Moravské TÅ™ebové.
Informace k výběru střední školy získáte:
 • Atlas Å¡kol
 • propagační letáky a brožury
 • návÅ¡tÄ›vou SÅ  - Dny otevÅ™ených dveří
 • návÅ¡tÄ›va  „Burza stÅ™edních Å¡kol" Svitavy
 • výchovná poradkynÄ›
 • webové stánky stÅ™edních Å¡kol a učiliÅ¡Å¥
Přijímací řízení:

V 1. kole přijímacího řízení na střední školy může žák prostřednictvím zákonného zástupce podat 2 přihlášky (na dvě různé školy nebo dva různé obory).
 • zákonný zástupce vyplní a podepíše pÅ™ihlášku;
 • pokud to stÅ™ední Å¡kola požaduje, je nutné pÅ™ihlášku potvrdit také lékaÅ™em;
 • správnost údajů potvrdí základní Å¡kola.
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb. (kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách) ve znění pozdějších předpisů.

V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky a to do 15. března (resp. do 30. listopadu – talentová zkouška).

Nové formuláře přihlášek se použijí pro všechny obory středního vzdělání bez ohledu na to, zda se v rámci přijímacího řízení do těchto oborů konají nebo nekonají centrálně zadávané jednotné přijímací zkoušky.

Pokud se uchazeč hlásí na dvě střední školy (popř. dva různé obory vzdělání na téže škole), na přihlášce uvede obě školy (popř. obory) v pořadí podle své preference. Toto pořadí však není z hlediska odevzdání zápisového lístku závazné.

Vyplněné přihlášky odevzdá uchazeč na obě střední školy, na které se hlásí; na obou přihláškách uchazeč dodrží stejné pořadí středních škol (oborů vzdělání).

Jednotné testy koná uchazeč ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě.

V dalších kolech přijímacího řízení vyplní uchazeč na přihlášce pouze jednu střední školu. Počet přihlášek není v dalších kolech omezen.

Řádný termín testů:                             12. dubna, 15. dubna

Náhradní termín:                                 13. května, 14. května

Informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány na Školském portálu Pardubického kraje (www.klickevzdelani.cz), na stránkách Pardubického kraje, MŠMT (www.msmt.cz) a Cermatu (www.cermat.cz)

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. dubna a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí.

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.