Základní škola
Mateřská škola

Rodičům budoucích prvňáčku
Základní škola

 

Rodičům budoucích prvňáčků

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

vím, že hlavním zájmem, který v souvislosti s nástupem Vašeho dítěte do školy máte, je zájem, aby Vaše dítě nastoupilo do školy, ve které se bude dobře cítit, do školy, kde vztah žáků, učitelů a rodičů je vztahem vzájemné důvěry a porozumění, do školy ze které po devíti letech vyjde Vaše dítě tak dobře připraveno pro další studium, aby jeho nástup do světa dospělých byl úspěšný.

Všichni pedagogové naší školy chtějí Vašim dětem  věnovat co nejvíce ze svých schopností a zkušeností.

Co Vám můžeme nabídnout

 • Naše základní škola je malá vesnická škola, která poskytuje žákům dobré podmínky pro jejich vzdělávání a rozvoj. Výuka ve škole probíhá podle vlastního vzdělávacího programu „Zelená škola“, který klade důraz na zdravý životní styl.
 • Naše škola je školou bezpečnou. Díky propracovanému systému kontroly a ve spolupráci s rodiči  jsme minimalizovali projevy šikany mezi žáky, protože našim cílem je především to, aby se žáci ve škole cítili bezpečně.
 • Protože jsme malá škola, můžeme dobře uplatňovat individuální přístup k žákům. Individuální přístup totiž umožňuje učiteli více se soustředit na každého žáka a používat postupů a metod, které nejlépe žákovi vyhovují. Tím dosahujeme velice dobrých výsledků. Tyto výsledky potvrzují i úspěchy našich žáků v  testování žáků deváté třídy a páté třídy. V testech SCIO i v testech ČŠI jsme se umístili mezi nejúspěšnějšími školami v naší republice.
 • Pomáháme žákům s poruchami učení.
 • Pomáháme  žákům se slabším prospěchem nebo po dlouhodobé nemoci.
 • Naše škola je důležitou součástí naší obce, která na její činnost přispívá nemalými prostředky
 • Žáci naší školy se tradičně zapojují do řady soutěží v rámci regionu a dosahují pěkných výsledků. I při nízkém počtu žáků máme výborné sportovce, výtvarníky a recitátory.
 • Vedle povinné výuky anglického jazyka zajišťujeme od 7. ročníku i výuku německého jazyka.
 • Škola nabízí žákům dobré vyžití i v jejich volném čase. Tradiční je u nás kroužek košíkové nebo kroužek dramatický, v rámci sportovních her jsou naši žáci úspěšní ve florbalu, minikopané a v rámci tělesné výchovy i v atletice. Díky dobré spolupráci se složkami obce je řada dětí zapojena do cvičení Sokola, které na naší škole probíhá pod vedením paní Apelové a  žáci jsou úspěšní i v celostátních sokolských soutěžích. Výrazná je i spolupráce s SDH, s rybáři a s Obcí Chornice.
 • Sportujeme na školním hřišti, které svým vybavením a parametry patří k nejlepším v kraji. Sportovat na hřišti zdarma umožňujeme i rodičům žáků po celou dobu školní docházky.
 • Spolupracujeme s LŠU Jevíčko, která přímo na naší škole zajišťuje činnost tanečního souboru a řada našich žáků se zapojuje i do výtvarných a hudebních oborů LŠU Jevíčko.
 • Velice kladně je hodnoceno i čtenářství žáků naší školy. Výuka literární výchovy je částečně realizována ve školní knihovně, kterou každoročně doplňujeme o aktuální tituly. Svoje literární dovednosti žáci sami uplatňují  ve školním časopise.
 • Výuka počítačů probíhá v dobře vybavené učebně ( poslední modernizace učebny v roce 2011).
 • Usilujeme o moderní vybavení učeben školy. V budově 1. stupně máme 3 moderní interaktivní tabule a miniučebnu počítačů s připojením na internet. V budově 2. stupně máme 1 moderní interaktivní tabuli a velkou moderní učebnu počítačů s připojením na internet.
 • Obě budovy školy procházejí modernizací, letos to byla nová okna v budově 1. stupně
 • Pro zájemce mezi žáky školy každoročně pořádáme lyžařský a snowboardový výcvik, plavecký výcvik, zájezdy pro rodiče a žáky do divadla. Jednou za čtyři roky pořádáme poznávací zájezd za uměleckými památkami Itálie, a každoročně pak organizujeme zájezd do významných míst regionu.
 • § Každoročně připravujeme vystoupení pro občany v novém kulturním domě, které se vždy setkává s kladným přijetím od veřejnosti.
 • § Celoročně probíhá na škole řada projektů, které umožňují dětem atraktivnější a příjemnější cestu k poznávání. Ve spolupráci s ekocentrem Renáta Bělá u Jevíčka jsme se zapojili do projektu podporovaného Evropskou unií, Ministerstvem školství a Pardubickým krajem a absolvujeme tu programy s názvem „Život na farmě“.
 • V rámci projektu Ovoce do škol vedeme děti k zásadám zdravého stravování.
 • V 1.- 5. ročníku je pro žáky k dispozici dobře vybavená školní družina.
 • Máme kvalitní školní jídelnu.
 • Výše uvedený výčet našich aktivit není jistě  úplný, a ani nejde o to, abych jej v úplnosti vypisoval.  Chtěl jsem Vás jen upozornit na skutečnost, že pokud nastoupí Vaše děti do naší školy, zajistíme jim kvalitní výuku, bezpečnost i zájmové vyžití po celou dobu jejich školní docházky.


Mgr. Jaroslav Vyhlídal

 

ředitel školy

 

Svátek má
Náhodné foto


Malí Ydravotníci 2016 - 17